Gember Member USPs - Immuunsysteem[2][4]
Ondersteun je immuunsysteem
Icon Duurzame levering Gember Member
Duurzame levering
Gember Member USPs - Echt vers, echt PUUR[1][3]
Echt vers, echt PUUR
Ondersteun je immuunsysteem
Klik Hier
Duurzame levering
Klik Hier
Echt vers, echt PUUR
Klik Hier

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Gember Member

1. Wie zijn wij?

(1) Gember Member is gevestigd aan de Van Haexbergenstraat 23, 7416 AT te Deventer, Nederland (KvK nummer: 75592568, BTW nummer: NL00232846091B01) en zal hierna ook worden aangeduid als “Gember Member” of “wij”.

(2) Gember Member verkoopt en levert enkele bestellingen 100% pure gembersap en maandelijkse abonnementen 100% pure gembersap op basis van een lidmaatschap (hierna ook te noemen: producten)

2. Toepasselijkheid

(1) Op alle overeenkomsten (waaronder begrepen lidmaatschappen en aparte bestellingen) die Gember Member sluit met klanten, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De klant wordt hierna ook wel genoemd: “klant” of “je/jij”.

(2) Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van eventuele voorgenomen wijzigingen zullen wij je tenminste zeven (7) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde voorwaarden, dan heb je de mogelijkheid jouw overeenkomst te beëindigen in welk geval je jouw overeenkomst kan opzeggen via jouw account of via één van onze contactmogelijkheden die je kan vinden op onze website (https://www.GemberMember.nl/contact/), met inachtname van de deadline voor opzeggen en herroepen welke te raadplegen is via de Veelgestelde vragen of via jouw account. Indien je de overeenkomst echter niet (tijdig) beëindigd c.q. opzegt, en je blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde algemene voorwaarden gebruik maken van onze producten, dan zijn de gewijzigde algemene voorwaarden vanaf dat moment op jouw overeenkomst van toepassing.

3. Het aanbod

(1) De aangeboden producten en/of diensten inclusief de vermelde prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod dat door jou kan worden aanvaard.

(2) Ons aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. We kunnen echter niet voorkomen dat er soms een vergissing wordt gemaakt waarbij we opmerken dat kennelijke vergissingen in het aanbod Gember Member niet binden.

(3) Ons aanbod richt zich op eindverbruikers in Nederland. De bestelde producten zijn uitdrukkelijk niet bestemd voor doorverkoop. Daarom worden alleen bestellingen van huishoudelijke grootte aangenomen.

4. Totstandkoming overeenkomst

(1) Om een bestelling te plaatsen vragen we je om een account aan te maken om jouw bestelling en voorkeuren te kunnen beheren en waardoor je in het vervolg sneller en gemakkelijker bestellingen kunt plaatsen. In jouw account kan je de grootte van jouw bestelling doorgeven.

(2) Na het aanmaken van een account kan je het door Gember Member in de bestelprocedure beschikbaar gestelde (online) bestelformulier volledig invullen en bevestigen. Door het invullen van het (online) bestelformulier dien je een offerte in bij Gember Member. Ontvangst van de ingediende offerte wordt direct elektronisch bevestigd. Deze bestellingsbevestiging vormt echter niet automatisch het akkoord op de offerte en er komt niet direct een overeenkomst tot stand.

(3) Gember Member behoudt zich het recht voor om de offerte zonder opgave van redenen te weigeren.

(4) Een overeenkomst kan worden aangegaan voor onbepaalde of voor bepaalde tijd.

(5) Om een Gember Member account aan te maken en een bestelling te plaatsen, dien je achttien (18) jaar of ouder te zijn. Gember Member verkoopt en levert geen producten aan personen onder de achttien (18) jaar.

(6) Gember Member houdt ervan om je af en toe te verrassen met extra producten, zoals een sample of aanbiedingen van derden. Je kan echter geen rechten ontlenen aan de ontvangst van extra producten, bijvoorbeeld door aanprijzing hiervan via onze kanalen en/of sociale media.

5. Jouw verplichtingen

(1) Alle informatie die je op enig moment aan Gember Member opgeeft, bijvoorbeeld tijdens het bestelproces, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Jouw wachtwoord mag niet aan derden worden doorgeven. Je moet het wachtwoord veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijvoorbeeld elke onrechtmatige bestelling met jouw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draag jij zelf de volledige verantwoordelijkheid. Gember Member is voor eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie en/of verlies van jouw wachtwoord niet aansprakelijk en je vrijwaart Gember Member tegen eventuele aanspraken van derden.

(2) Je bent verplicht de productlabels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Voor eventuele schade door het niet opvolgen van productlabels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen is Gember Member niet aansprakelijk en je vrijwaart Gember Member tegen eventuele aanspraken van derden.

6. Levering en Retour

(1) De tijdsvensters voor bezorging, zoals vermeld in het klantaccount op de website, in de app en in de bevestigingsmail zijn indicatief. De door jou gekozen bezorgdag en/of het door jou gekozen tijdsvenster kunnen onder andere door onvoorziene omstandigheden, overmacht of in verband met feestdagen afwijken.

(2) In bepaalde gevallen kan Gember Member extra kosten rekenen voor bezorging in een specifiek tijdsvenster. Extra kosten die in rekening worden gebracht bij de levering van de door jou bestelde producten worden altijd vooraf gecommuniceerd bij de keuze van het tijdsvenster.

(3) Wij behouden ons het recht voor om pas na betaling van 50% van het totaalbedrag van de bestelling bij de klant te bezorgen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan je geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

(4) Wij bezorgen overal in Nederland. Als de overeenkomst een cadeaubon, voucher of kortingscode betreft, wordt die per e-mail toegestuurd.

(5) Wij bezorgen op het adres dat je in jouw klantaccount op onze website als bezorgadres hebt opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering wanneer je deze voor de deadline voor wijzigingen aan ons hebt doorgegeven.

(6) Je bent verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke bezorging van de producten op het door jou opgegeven bezorgadres en gedurende het door jou opgegeven tijdsvenster mogelijk is. Mocht de bezorging niet mogelijk zijn, dan ben je in gebreke voor wat betreft de acceptatie; de eventuele kosten en schade komen dan voor jouw rekening.

(7) Als de persoonlijke bezorging van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of door deze voor de deur van de woning te plaatsen. Dit kun je aangeven als bezorg opmerking in jouw klantaccount. De bezorging op deze wijze komt geheel voor jouw risico en Gember Member is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van de producten. De bezorg opmerking is niet bindend en Gember Member kan hiervan afwijken, bijvoorbeeld in geval van (extreme) weersomstandigheden waarbij de kwaliteit van de producten niet langer kan worden gegarandeerd of in andere gevallen van overmacht (§11(5)).

(8) De Klant komt het recht van ontbinding als bedoeld in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek niet toe omdat het de levering betreft van Producten met een beperkte houdbaarheid. Op grond van artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek is dit recht uitgesloten. Ook op andere gronden dan bedoeld in het vorige lid neemt Gember Member Producten niet retour. Producten kunnen niet door de Klant worden geretourneerd, ook niet in geval de Producten nog in goede staat verkeren.

7. Prijzen en verzendkosten

(1) Prijzen zijn inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten binnen Nederland, tenzij anders is vermeld.

(2) De vorderingen van Gember Member zijn per direct opeisbaar.

(3) Voor betaling kan je alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalmogelijkheden. Je bent verplicht binnen de overeengekomen betalingstermijn te betalen.

(4) Gember Member is ten allen tijde gerechtigd de prijzen aan te passen, met dien verstande dat wij je tenminste veertien (14) dagen van tevoren hierover op de hoogte zullen stellen. Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde prijs, dan heb je de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen c.q. op te zeggen bijvoorbeeld door gebruik te maken van de contactmogelijkheid via onze website https://www.GemberMember.nl/contact). Indien je de overeenkomst echter niet beëindigd c.q. opzegt, en je blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde prijs gebruik maken van onze producten en/of diensten, dan zijn de gewijzigde prijzen vanaf dat moment op de overeenkomst van toepassing.

(5) Indien je na een opzegging opnieuw een abonnement wil afsluiten, dan betaal je de op dat moment geldende (nieuwe) prijzen.

8. Betaling

(1) Bestellingen worden in rekening gebracht via de door jou opgegeven betaalmethode.

(2) Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens van jouw betaalmethode geldig en actueel zijn. Wij accepteren iDeal, Paypal, Apple Pay en Creditcard  voor enkele bestellingen en SEPA / automatische incasso / Creditcard voor de betaling van de abonnementen.

(3) Alleen de eerste levering kan via iDeal worden betaald. Als je in het bestelproces voor betaling via iDeal kiest, dan wordt het bedrag van de eerste bestelling direct van je rekening afgeschreven. Daarnaast geef je toestemming aan Mollie BV (handelend voor Gember Member) om doorlopende SEPA incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om een bedrag van je rekening af te schrijven.

(4) Wanneer je in het bestelproces voor betaling via PayPal of creditcard kiest, wordt het bedrag doorlopend afgeschreven van je PayPal account c.q. creditcard.

(5) Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je over voldoende geld beschikt op jouw bankrekening op het moment van de betaling.

(6) Als je het niet eens bent met een SEPA-incasso afschrijving als bedoeld onder §8(3) of een betaling via PayPal of creditcard als bedoeld onder §8(4), kun je deze onder de voorwaarden afgesproken tussen jou en jouw bank laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht (8) weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag de bank naar de voorwaarden.

(7) Indien een betalingsopdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, onjuiste of verouderde betaalgegevens en/of overige geschillen, kunnen de bestellingen nog steeds worden verzonden. In dergelijke gevallen zal Gember Member nogmaals de betaling uitvoeren. We behouden ons het recht voor om het openstaande bedrag terug te vorderen door de betaling opnieuw uit te voeren via de opgegeven betaalmethode.

(8) Mochten de pogingen om de betaling opnieuw uit te voeren niet lukken, behouden wij ons het recht voor om de schuld op een andere manier terug te vorderen, hetzij rechtstreeks, hetzij via een derde partij en de daarmee gepaard gaande buitengerechtelijke incassokosten op je te verhalen.

 

(9) Gember Member is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld het leveren van de bestellingen, op te schorten indien en zolang jij als klant niet (volledig) aan jouw betalingsverplichtingen hebt voldaan.

9. Vouchers, kortingscodes, cadeaubonnen

(1) Gember Member biedt cadeaubonnen, kortingscodes en andere varianten van vouchers aan, waarbij activering per e-mail noodzakelijk is, zodat klanten van Gember Member producten kunnen ontvangen. Zodra de voucher via de website is verzilverd, is deze niet meer te gebruiken c.q. ongeldig.

(2) Kortingscodes en vouchers kunnen enkel verzilverd worden op de Gember Member website en kunnen slechts eenmalig worden gebruikt. De kortingscodes en vouchers zijn niet te combineren met andere aanbiedingen en zijn niet inwisselbaar voor contanten. Denk er ook aan dat sommige kortingscodes alleen geldig zijn op een bepaald type producten.

(3) Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handelingen wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de gratis proefperiode en/of kortingscodes wordt ontzegd. Gember Member heeft het recht om kortingscodes en vouchers in te trekken c.q. ongeldig te maken indien zij dit noodzakelijk acht om wat voor reden dan ook.

10. Aansprakelijkheid van Gember Member

(1) Gember Member is slechts aansprakelijk voor door de klant geleden zaak- en/of letselschade indien die schade is ontstaan als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen van een verplichting van Gember Member, of indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Gember Member of diens medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Gember Member verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

(2) Aansprakelijkheid van Gember Member voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

(3) Gember Member is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van door jou aan ons verstrekte onjuiste informatie en/of het verlies van jouw wachtwoord, en je vrijwaart Gember Member tegen eventuele aanspraken van derden.

(4) Gember Member is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade door het niet opvolgen van door Gember Member gegeven product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen, en je vrijwaart Gember Member tegen eventuele aanspraken van derden.

(5) Gember Member is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij Gember Member of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan Gember Member gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst.

 

(6) De aansprakelijkheidsregelingen in de voorgaande alinea’s gelden ook voor (persoonlijke) aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersonen van Gember Member. Zij kunnen hier een beroep op doen.

11. Privacy

(1) Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij jouw persoonsgegevens. Om je te informeren over wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring die je kan vinden op onze website of via https://www.Gember Member.nl/privacybeleid. Vragen over hoe Gember Member met jouw persoonsgegevens omgaat kun je richten aan info@GemberMember.nl

(2) Indien je een bestelling plaatst, gebruikt Gember Member jouw e-mailadres om je vergelijkbare producten en diensten aan te bieden per e-mail. Indien je niet langer nieuwsbrieven wilt ontvangen dan kan je te allen tijde uitschrijven of jouw voorkeuren wijzigingen. Dit kan via de link onderaan de e-mails of via onze klantenservice. Je kunt je ook uitschrijven via de instellingen in jouw klantaccount. Meer informatie over e-mailmarketing en het gebruik van jouw persoonsgegevens bij onze overige marketing kanalen vind je op https://www.GemberMember.nl/privacybeleid/.

12. Fraude

(1) Wij behouden ons het recht voor om alle accounts te onderzoeken waarvan we vermoeden dat er sprake is van onjuiste- of frauduleuze activiteiten.

(2) Wij behouden ons het recht voor om jouw bestelling, lidmaatschap en/of account na onjuiste- of frauduleuze activiteiten te blokkeren of te beëindigen.

13. Klachten

(1) Kwaliteit staat bij Gember Member hoog in het vaandel en wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. Mocht je een klachten hebben, kan je je richten tot info@gembermember.nl. We komen binnen vijf (5) werkdagen met een inhoudelijke reactie op de ingediende klacht.

14. Intellectueel eigendom

(1) Onze app, website en diensten zijn door intellectuele-eigendomsrechten beschermd. De rechten op bijvoorbeeld logo’s, software, teksten en beelden liggen bij Gember Member, haar groepsmaatschappijen en/of bij degene van wie wij een licentie hebben gekregen. Het is niet toegestaan om delen van onze app, website of diensten zonder onze uitdrukkelijke toestemming openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, anders dan voor persoonlijk gebruik.

15. Herroeping

(1) Je hebt het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de levering van jouw eerste bestelling, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. Je betaalt dan enkel voor de gedurende deze veertien (14) dagen reeds geleverde bestellingen en de bestellingen die reeds gepland zijn. Om de bestelling (en dus ook om levering en een betalingsverplichting) van de volgende bestelling te voorkomen, dien je tegelijkertijd jouw abonnement per email info@gembermember.nl op te zeggen.

(2) Je hebt tevens het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de levering van bepaalde aanvullende producten, zonder opgave van redenen, de bestelling van dit aanvullende product te herroepen. Aanvullende producten met een beperkte houdbaarheid (inclusief versproducten) kan je niet herroepen. De verzendkosten van het terugzenden van het product zijn voor eigen rekening.

(3) Voor het herroepen van de overeenkomst kan je gebruik maken van het modelformulier wat te vinden is in Bijlage I van de Algemene Voorwaarden of door het modelformulier in pdf te downloaden. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier maar je bent hiertoe niet verplicht (voor alternatieven, zie: https://www.GemberMember.nl/contact/).

16. Overige bepalingen

(1) Op alle overeenkomsten tussen Gember Member en de klant, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

(2) Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen Gember Member en jou als klant voortvloeien, worden uitsluitend berecht door de rechtbank Amsterdam.

(3) Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst niet rechtsgeldig zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen gewoon geldig. In dat geval komt in plaats van de niet-geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude zoveel als mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en/of doelstelling.

 

Gember Member – oktober 2021