Gember Member USPs - Immuunsysteem[2][4]
Ondersteun je immuunsysteem
Icon Duurzame levering Gember Member
Duurzame levering
Gember Member USPs - Echt vers, echt PUUR[1][3]
Echt vers, echt PUUR
Ondersteun je immuunsysteem
Klik Hier
Duurzame levering
Klik Hier
Echt vers, echt PUUR
Klik Hier

Privacybeleid

Gember Member hanteert in dit Privacy Reglement een aantal definities (deze kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestandje dat via een internetsite in uw browser wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de Gember Member internetsite registreert;

Eindverwerker: Gember Member die uitsluitend persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de gebruikers van de website. 

 

Reglement: dit privacyreglement;

 

Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

 1. Toelichting op het Reglement

Gember Member mag de door jou verstrekte gegevens niet automatisch verwerken. De privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Deze wetgeving beperkt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen. Op grond van deze wet heeft Gember Member de verplichting om:

 

 • u te informeren over de wijze en het doel waarmee gegevens door Gember Member   worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kan inzien;
 • toestemming vragen om bepaalde gegevens te verwerken.

 

Gember Member vind uw privacy belangrijk. Daarom legt Gember Member in dit Reglement uit hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik en voor de verwerking van welke gegevens Gember Member expliciet om uw toestemming moet vragen.

 

 1. De volgende persoonsgegevens worden mogelijk door Gember Member gebruikt als je:
 • een zakenrelatie bent van Gember Member;
 • aanmeldt voor nieuwsbrieven en/of mailings;
 • (via het contactformulier) contact met Gember Member opneemt en/of een product of dienst bij Gember Member afneemt via website.

 

Gember Member en derde partijen plaatsen cookies in de browser van bezoekers van de website. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 

te registreren welke internetsites / internetpagina’s u bezoekt;

de functionaliteit en inhoud van de website te verbeteren;

ervoor zorgen dat u niet altijd dezelfde informatie ontvangt;

het productaanbod verbeteren;

 

Uitleg over het plaatsen van cookies

Bij een bezoek aan de website worden automatisch cookies geplaatst waarmee Gember Member bepaalde informatie kan bijhouden. Zie voor meer informatie het cookiebeleid op de website.

 

 1. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Gember Member verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten Gember Member, tenzij:

 

 • een wettelijk voorschrift dat dwingend is;
 • U hiervoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld toestemming voor het plaatsen van cookies (zie ons cookiebeleid)

 

 1. Taken / beveiligde toegang / vertrouwelijkheid / bewaartermijn

Gember Member verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de wet. Dit houdt onder meer in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen zoals omschreven in artikel 2 en op behoorlijke/zorgvuldige wijze in overeenstemming met de wet en dit Reglement.

 

Jouw persoonsgegevens zijn alleen in te zien door personen die werkzaam zijn voor Gember Member, tenzij in dit Reglement anders is bepaald.

 

Al uw persoonsgegevens worden door Gember Member beschermd tegen ongeoorloofde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 

 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor elke persoon die voor Gember Member werkt om in te loggen op het digitale systeem;
 • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam bij Gember Member met betrekking tot alle aan Gember Member verstrekte persoonsgegevens;
 • technische maatregelen door Gember Member in overeenstemming met de wet, om het door haar gebruikte systeem te beschermen tegen inbreuken van buitenaf.
 • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doeleinden. Gember Member bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor een goede bedrijfsvoering, met inachtneming van een redelijke termijn tot maximaal 2 jaar na het laatste gebruik van een account. Hierna worden uw gegevens geanonimiseerd voor het gebruik van trending en verbetering van onze dienstverlening. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Dan houdt Gember Member zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn.

 

 1. Jouw rechten als betrokkene
 • Het recht op informatie. Je hebt het recht om te weten of en welke van jouw persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel.
 • Recht van inzage. Je hebt recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander hierdoor niet wordt geschaad.
 • Het recht op correctie en verwijdering. Jij hebt het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens kan alleen worden voldaan indien het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet mogen worden bewaard op grond van de wet.